Photography : Taras Bychko

Illustrations:   Мarko Bychko

        Lviv 2016-2017